Нове Основе предшкослског васпитања и образовања

Основама програма одређује се концепција предшколског васпитања и образовања која обухвата схватање детета и његовог учења и развоја, схватање природе праксе и програма предшколског васпитања и образовања и схватање функције и природе васпитања и образовања на предшколском узрасту. Ова схватања представљају теоријско-вредносне постулате Основа програма јер обједињују теоријска сазнања и вредносна опредељења. Њима се исказује шта се сматра важним и вредним и чему тежимо у програму предшколског васпитања и образовања.

Сагледавање детета

Дете је јединствено и целовито биће. Свако дете је личност са својим јединственим могућностима и једнаким правима да се његова јединственост препозна и уважи.

Дете je компетентно и богато потенцијалима. Компетентност дете изграђује кроз односе са одраслима и вршњацима и зависи од квалитета ових односа – колико су они подстицајни и подржавајући.

Дете је активни учесник заједнице вршњака и одраслих, учествује у друштвеним односима и процесима у породици, дечјем вртићу и заједници којој припада и својим учешћем доприноси обликовању те заједнице.

Дете је посвећено учењу. Дете има урођену мотивацију да учи и сазнаје. Учење је процес коконструкције (заједничке конструкције) знања са вршњацима и одраслима у ситуацијама које за дете имају лични смисао и значење.

Дете је креативно. Дете има креативни потенцијал да изрази себе и своје разумевање света на много различитих начина и да на креативан начин повезује различите димензије свог искуства и прерађује своје идеје и доживљаје.

Дете је биће игре. Игра је прирођен начин односа детета према свету кроз који оно доживљава, проширује и прерађује искуства, обликује себе и свет и гради сазнања о себи свету, развијајући потенцијал отворености, флексибилности и стваралаштва, као основе свеколиког учења и развоја.

САГЛЕДАВАЊЕ ВРТИЋА

Основама програма, као документом, дефинише се концепција на којој треба да се заснива реални програм и операционализује процес примене концепције. Реални програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе. Он не може бити унапред писани документ већ се гради кроз заједничко учешће свих учесника, обликује културом вртића, породице и локалне заједнице и ширег друштвеног контекста и планским и промишљеним деловањем васпитача заснованим на концепцији Основа програма.

Вртић као место заједничког живљења у коме се подршка учењу и развоју деце остварује кроз заједничко учешће деце и одраслих као аутентичних људских односа и заједништва у ситуацијама, догађајима и активностима које за њих имају смисла, а не као примена програма на децу према унапред испланираним појединачним активностима и издвојеним садржајима подучава.

Вртић као простор демократске и инклузивне праксе значи:

– уважавање права све деце на образовање кроз инклузивну праксу у дечјем вртићу којом се уважава родна, културна, здравствена и свака друга различитост, развија осетљивост на дискриминацију (родну, културну, социјалну, националну…) и посебна пажња посвећује укључивању деце из осетљивих група.

– уважавање права деце на активно учешће у образовању кроз усмереност на добробит детета и подршку његовим потенцијалима и активном учешћу у животу вртића. – партнерство са породицом препознавањем примарне улоге и важности родитеља и породице у васпитању на раном узрасту.

– повезаност са локалном заједницом кроз различите начине учешћа деце у локалној заједници и учешћа локалне заједнице у пракси вртића.

Вртић као простор рефлексивне праксе подразумева :

– развијање односа међу васпитачима, стручним сарадницима, сарадницима и свим другим запосленима, заснованих на поверењу, уважавању, размени и узајамној подршци.

– развијање рефлексивног приступа пракси кроз стално преиспитивање теоријских и властитих полазишта и сопствене праксе у дијалогу са колегама, породицом и децом.

– покретање заједничких истраживања практичара о питањима која су релевантна за њихову праксу и у функцији развијања програма у складу са концепцијом Основа.

– професионално усавршавање којим се практичари оспособљавају за истраживања и критичко преиспитивање у правцу континуираних промена, учења и развоја.

– повезивање кроз заједничка истраживања са другим вртићима, истраживачким и институцијама иницијалног образовања, као и другим институцијама и организацијама.

Предшколска установа ,,8. септембар” је званично почела са применом нове програмске концепције – Нове основе ПВО Године узлета од 01. 09. 2022. године. Нова концепција донела је промене што се тиче сагледавања детета, вртића, али и простора, односно физичког окружења. Физичко окружење (просторно-временска организација) на директан начин обликује положај детета у програму. Односи који проистичу из физичког окружења и којима се истовремено обликује физичко окружење чине непосредну средину за учење. Простор нипошто није нешто дато по себи, независно од програма, већ обрнуто, он на најдиректнији и најконкретнији начин одражава концепцију програма и мора бити у складу са концепцијом Основа програма. Због тога васпитач нарочиту пажњу посвећује простору, његовом сталном реструктурирању, развијању, обогаћивању и осмишљавању.

ПРЕ ПРОМЕНА У ПРОСТОРУ

У ТОКУ ПРОМЕНА У ПРОСТОРУ

Scroll to Top