ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ

У циљу ефикасног и професионалног функционисања, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, оснивачким актом и Статутом ПУ ,,8. Септембар“, установа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе.

Директор – Вера Васов

Директор руководи радом Установе, одговоран је за законитост рада и успешно обављање делатности Установе. За свој рад одговара Управном одбору и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Поред директора орган управљања је и Управни одбор, он има девет чланова. Чине га по три представника запослених, родитеља, односно других законских заступника деце и три члана представника оснивача, односно локалне самоуправе.

Надлежности Управног одбора предшколске установе су:

 • доноси Статут, правила понашања у установи и друге опште акте;

 • доноси Предшколски, Школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојни план, Годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању;

 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

 • доноси финанијски план установе;

 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

 • расписује конкурс и бира директора;

 • разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Саветодавни орган Установе је Савет родитеља. На нивоу сваког вртића бира се Савет родитеља вртића кога чини по један представник сваке васпитне групе. Из редова Савета родитељ вртића бирају се родитељи за Савет родитеља на нивоу Установе, који броји 15 члана.

Надлежности Савета родитеља су:

 • предлаже представнике родитеља за чланове Управног одбора Установе, Општинског Савета родитеља

 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада

 • разматра и предлаже органу управљања намену средстава остварених од донација

 • разматра услове за рад Установе

 • учествује у поступку прописивања мере безбедности и заштите деце

 • даје сагласност на боравак деце у природи

 • доноси Пословник о раду Савета родитеља

 • разматра предлог Програма васпитања и образовања, Развојног плана, извештаја о њиховом остварењу, вредновању и самовредновању

Хоризонтална стручна подршка и унапређивање квалитета рада Установе, обезбеђује се радом у стручним Активима, Тимовима, Комисијама, чије чланове именује директор или предлажу сами чланови стручног тела.

Scroll to Top