ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Прописима којима се уређује област предшколског васпитања и образовања и прописима којима се уређује област здравства, предвиђено је обављање и здравствене делатности у предшколским установама. Послове спровођења неге и превентивно-здравствене заштите обављају медицинске сестре- сарадници на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинске сестре- сарадници на пословима неге и превентивно здравствене заштите, које имају одобрење за самосталан рад надлежне коморе – лиценцу. У складу са прописима којима се уређује област здравствене заштите.

 • Основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у предшколској установи је подршка развијању здравих стилова живота код деце и здравствено-васпитни рад са родитељима, у циљу очувања и унапређење здравља и правилног раста и развоја деце. Активности на формирању здравих навика код деце, спроводе се у оквиру свих редовних активности за време боравка детета у ПУ ( одржавање хигијене, исхрана, игра), али и применом одговарајућих облика, метода и средстава здравствено-васпитног рада са децом, породицом и васпитним особљем.

 • Приликом доласка детета у предшколску установу након одсуства због болести или дужег одсуствовања из личних разлога родитељ доставља здравствену потврду издату од стране педијатра да дете може у колектив. Уколико се при пријему или у току дана посумња или примети да дете није за колектив, медицинска сестра препоручује родитељу да врати дете из колектива и одведе на преглед код педијатра и све то евидентира у документацији. Основне мере које медицинска сестра спроводи код промене општег стања, виталне угрожености детета, у случају физичког повређивања ближе су одређене Правилником о ближим условима и начинима остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи.

 • Поштујући добробит детета, родитељ приликом уписа детета у предшколску установу, информише медицинску сестру о здравстеном стању и специфичним потребама и здравственим ризицима детета, који нису наведени у личном кастону детета и то

 1. У случају када постоји преостељивост детета на лек, намирницу, готову храну, убод инсекта и слично, родитељ информише медицинску сестру о томе, потом доставља мишљење педијатра о неопходном хигијенско-дијететском режиму у току боравка детета у ПУ

 2. Код детета са хроничном незаразном болести, због које може у току боравка детета у предшколској установи доћи до погоршања здравственог стања, родитељ доставља стручно мишљење и упутства изабраног педијатра о мерама које треба спровести у току боравка детета у ПУ

 3. Приликом уписа детета са хроничним незаразним болестима или са инвалидитетом у ПУ, родитељ упознаје медицинску сестру у објекту у коме се врши пријем детета са његовим здравственим стањем, ради планирања и припреме простора, спровођења неопходног хигијенско-дијететског режима и неопходне неге детета

 4. У случају сумње на појаву заразне болести или добијене информације од надлежне здравствене установе да постоји сумња или потврда заразне болести, медицинска сестра спроводи потребне противепидемијске мере у објекту, у складу са законом.

 • Медицинска сестра спроводи дневни увид у хигијенски статус детета који подразумева непосредни увид у хигијену косе, коже, видљивих слузокожа; хигијену одеће и обуће; одржавање дневне хигијене тела, лица и руку детета; праћење спровођења неге детета узраста од 6 до 24 месеца, као и праћење и подршка осамостаљивања деце у процесу одржавања личне хигијене

 • Медицинска сестра спроводи праћење остваривања хигијенских услова на дневном, месечном и годишњем нивоу.

 • У предшколској установи, води се прописана здравствена документација о оставаривању неге и превентивно-здравствене заштите и достављају извештаји надлежном заводу за јавно здравље, на начин прописан законом.

 • За пријем детета у предшколску установу изабрани лекар-педијатар издаје здравствену потврду и оверава картон детета за боравак у ПУ, са потврдом о вакциналном статусу детета, у складу са законом.

Scroll to Top