САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Сарадња са породицом представља саставни део васпитно-образовне делатности предшколских установа. Друштвена улога породици данас намеће специфичности и захтеве који чине да вртић данас представља место живљења у коме деца долазе да задовоље своје потребе за социјализованим животом, комуникацијом и сазнањима. Као такав вртић је значајан фактор у формирању личности детета и свих позитивних особина које карактеришу личност.

Основни принципи сарадње са породицом базирају се на:

  • неговању партнерског односа,

  • поштовању личности и улоге родитеља,

  • широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља,

  • уважавању идеја родитеља,

  • идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност.

Неговање партнерског односа породице и вртића доприноси развоју детета, унапређивању професионалних компетенција и рада васпитача, развоју родитељске улоге.

Сарадња установе и породице одвија се плански и систематски током читаве године на више нивоа и то на:

  • Информативном нивоу ( у виду свакодневних или повремених размена информација)

  • Едукативном нивоу ( обезбеђивање стручне подршке породицама уз подршку стручњака различитих профила)

  • Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад ( укључивање у процес планирања, реализације и евалуације)

  • Учешће родитеља и одлучивање на нивоу Установе ( укључивање и учешће у рад органа и тимова Установа)

Scroll to Top