СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Стручни сарадници учествују у пословима:

– планирања и програмирања васпитно-образовног рада,

– праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,

– рада са васпитачима,

– рада са децом, рада са родитељима, односно старатељима, –

– рада са директором, стручним сарадницима,

– рада у стручним органима и тимовима,

– сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

СТРУЧНИ САРАДНИК ПЕДАГОГ

ЦИЉ

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

ЗАДАЦИ

– Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,

– Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,

– Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,

– Пружање подршке васпитачу на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада,

– Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце.

– Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада,

– Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,

– Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.

ОБЛАСТИ РАДА

 • Планирање и програмирање васпитно-образовног рада представљања и слично,

 • Праћење и вредновање васпитно – образовног рада

 • Рад са васпитачима

 • Рад са децом

 • Рад са родитељима, односно старатељима

 • Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцима

 • Рад у стручним органима и тимовима

 • Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

 • Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

СТРУЧНИ САРАДНИК ЛОГОПЕД

ЦИЉ

Применом теоријских и практичних сазнања логопед доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

ЗАДАЦИ

– Превенција говорно-језичких поремећаја,

– Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета, односно ученика,

– Идентификовање деце, односно ученика са говорно-језичким поремећајем,

– Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању (дислексија и дисграфија),

– Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија, муцање или брзоплетост, дислалија, дизартрија, дисфонија ученика,

– Корекција поремећене функције читања и писања ученика,

– Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција упућивањем у проблеме говорно језичких поремећаја и спровођење корекционог поступка,

– Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима, односно наставницима у циљу обезбеђивања оптималних услова за развој деце, односно ученика са тешкоћама у психофизиолошком развоју,

– Саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце, односно ученика.

ОБЛАСТИ РАДА

 • Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

 • Праћење и вредновање васпитно-образовног рада

 • Рад са васпитачима, односно наставницима

 • Рад са децом, односно ученицима

 • Рад са родитељима, односно старатељима

 • Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика

 • Рад у стручним органима и тимовима

 • Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе

 • Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање

Scroll to Top