ЦИЉЕВИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Циљеви предшколског васпитања и образовања утврђени су Предшколским програмом предшколске установе ,,8. септембар“ у Димитровграду , а на основу Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, као и Правилника о Основама програма предшколског васпитања и образовања.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:

  • целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету;

  • васпитној функцији породице;

  • даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу;

  • развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак;

Принципи предшколског васпитања и образовања су:

  • доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са законом;

  • демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности;

  • отвореност: грађење односа са породицом; другим деловима у систему образовања ( школа), заједницом ( институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом;

  • аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности;

  • развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације

Scroll to Top